Cele Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju
 • intelektualnego, zawodowego i kulturalnego
 • kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek
 • wspieranie młodych talentów
 • wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno – sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku
 • finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiających osobom zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do pracy na własny rachunek
 • organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów i wycieczek dla artystów, sportowców, naukowców, muzyków, dzieci i młodzieży
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
 • fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych
 • organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych
 • wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole
 • działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego
 • realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży
 • efektywne wykorzystywanie wszelkich środków unijnych i pomoc przy ich wykorzystywaniu
 • programowanie strategii kultury w Polsce i za granicą w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.